Onze Missie

De in deze groep verenigde (ex) medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen die vaak tientallen jaren hebben bijgedragen aan een  v e i l i g e r  Nederland, streven naar een SBF-regeling die zoveel mogelijk recht doet aan het verplichte karakter om eerder te stoppen met werken, omdat het om bezwarende functies gaat.

  • We willen een regeling die recht doet aan het verplichte karakter van eerder stoppen met werken. 
  • We willen verplichte eerdere pensionering en naar voren halen van eigen geld voorkomen.
  • We willen een regeling waarbij 80% bruto minimaal 80 + % netto betekent.
  • We willen respect en erkenning voor bewezen diensten en we willen het voor eens en voor altijd regelen.

Zie meer …

Advertenties

Video-interview over SBF op website Stichting Beroepseer

Onlangs meldde zich de stichting Beroepseer bij ons. Het moet gezegd, wij hadden nog nooit van die stichting gehoord . Men beijvert zich onder meer om  de kwaliteit in het werk terugkrijgen, wil ruimte voor beroepstrots en de vrijheid voor een ieder om met een gezonde dosis eigen ruimte en verantwoordelijkheid de eigen werkzaamheden te organiseren. Daar profiteert de maatschappij vervolgens weer van.

Vanuit die optiek was men geïnteresseerd in ons verhaal en vroeg men ons om een video-interview voor op hun website. Op deze website plaatst de stg. Beroepseer allerlei interviews, die gerelateerd zijn aan de bovengenoemde onderwerpen. Die video-interviews zijn voor het grote publiek toegankelijk en dienen als inspiratiebron voor een ieder, die soortgelijke waarden nastreeft. Wij kunnen ons daar helemaal in vinden en hebben onze medewerking toegezegd.

Dus hebben wij maandag 16 maart j.l. ons verhaal voor een videocamera gedaan. We zijn afwisselend aan het woord en geven in 14 minuten weer wat wij allemaal samen in 4,5 jaar hebben beleefd en gepresteerd. De titel van het interview luidt : “Actievoeren helpt”. In het interview geven we ook een aantal tips and trics voor het voeren van actie.

Dat willen we jullie allemaal natuurlijk niet onthouden. Klik de site aan en je ziet onze gezichten bij de ‘laatste video’. Daar rechts van staat : ‘bekijk video’. Veel kijk- en luisterplezier.

http://www.beroepseer.nl

Mvg Joost en Gert Jan

Openheid personeelsgegevens 2010-2014

De DJI en het ABP gaan binnenkort alle individuele gegevens per individu verstrekken die in de regeling 2010-2014 zijn gebruikt bij de berekening van de lengte van het SBF-verlof en de hoogte van de uitkering. Wij zijn content met het bereikte resultaat. De periode vol vraagtekens die bijna 4 jaar heeft geduurd, kan hiermee – hopelijk verschaft een en ander de gewenste duidelijkheid – eindelijk worden afgesloten. Ongeveer gelijk met de regeling zelf. Lees hier

De Tribune wijdt groot artikel aan de SBF-groep

Op maandag 30 juni hebben Joost en Gert Jan een interview gehad met de hoofdredacteur van de Tribune, het partijblad van de SP. Hij heeft een en ander uitgewerkt in een – wat ons betreft – helder artikel (zie Corr. 15-7 Tribune SP). Wij vonden en vinden het een eer om hiervoor gevraagd te worden. Het geeft ook aan, hoe groot de verbondenheid tussen de SBF-groep en de SP is geweest en nóg is. Zij waren onze antenne in Den Haag, onze coaches in de strijd. We hebben genoten van hun solidariteit. Dankzij hun inzet en die van het CDA wisten we de weg in Den Haag en werd die weg soms ook nog door hen geplaveid. Aan het eind van het artikel staat nog iets over de voortgaande strijd voor de lichtingen 2013 en 2014. Inmiddels weet iedereen, dat daar door de PvdA op 3 juli jl. de stekker uit is getrokken.

Lees hier

26 juni 2014 De SBF-groep heeft haar doelen (bijna) bereikt.

Na bijna vier jaar van strijd, aanhoudende steun en betrokkenheid van de leden van de SBF-groep, ons gezamenlijke volhouden en doorzetten, daarnaast de solidariteit en inbreng van vooral de SP maar ook het CDA en tenslotte de inzet van de betrokken onderhandelende partijen, is er op 26 juni 2014 een onderhandelaarsakkoord ondertekend m.b.t. het SBF-dossier. Vakbonden en de ministeries van BZK en V&J hebben een akkoord bereikt over alle onderwerpen, die wij als SBF-groep – en later ook de vakbonden – hebben opgevoerd.

Wij betreuren het tegelijkertijd dat onze brieven aan Teeven (zie onze website onder Corresp. 2014 30-5 Aan Teeven) en aan Blok (zie onze website onder Corresp. 2014 19-6 Aan Blok) nog niet hebben geleid tot meer resultaat. Gekeken gaat worden in hoeverre de politiek in dit verhaal (het is nu eind juni 2014) nog een rol kan spelen.

 

Maar op de keeper beschouwd  zijn wij content zijn met het gegeven, dat al onze doelstellingen in meerdere of mindere mate zijn bereikt. Dat gegeven alleen al mag een resultaat van formaat genoemd worden.

  1. Onze belangrijkste doelstelling (het SBF-verlof mogen laten aansluiten op de pensioengerechtigde leeftijd, zodat je niet meer 2 jaar hoeft in te teren op je pensioen) is behaald.
  2. De tweede belangrijke doelstelling (een compensatie voor de lichtingen 2010, 2011 en de eerste helft van 2012) is behaald.
  3. Een compensatie voor het AOW-gat, waar wij in 2012 al voor pleitten, is gerealiseerd. Punt van zorg is de fiscale kant van deze zaak. Tevens hebben we commentaar op de grens, die gesteld is op 1 januari 2013 (we zijn (eind juni) nog in overleg met de politiek om ook de lichtingen 2014 en 2014 bij de compensatie te betrekken.
  4. Een overgangsregeling voor SBF-ers, wiens functie de SBF-status gaat verliezen, is er ook.
  5. En ook een betere afstemming van de SBF-regeling op het VWNW-beleid, waarover wij vorig jaar naar de DJI toe direct de alarmbel hebben laten rinkelen, is onderdeel van dit akkoord.

 

Alhoewel dit natuurlijk een belangrijke mijlpaal is, blijven we net zo lang in de lucht totdat alle rimpels gladgestreken zijn. De nieuwe regeling is er nog niet, de onderwerpen met betrekking tot compensatie moeten nog verder worden uitgewerkt, kortom, er is voldoende te doen.

Maar onze inspanningen gedurende drie en een half jaar – twee kerngroepleden hebben zich zelfs fulltime met dit dossier beziggehouden, zijn niet voor niets geweest. Daarom mogen er gevoelens van trots en blijdschap zijn.

 

 

Een nieuw voorstel tot wijziging SBF-regeling

Op 22 april 2014 hebben de vakbonden een nieuw voorstel tot wijziging van de SBF-regeling ontvangen van minister Blok (nb : de vakbonden hebben het nieuwe voorstel op hun websites gezet; het is dus een openbaar stuk). Het stuk is gedateerd 17 april 2014. Daarbij zit een separaat stuk met DJI-specifieke aanvullingen.

Kortom, het is er toch van gekomen; in ieder geval in april. Dat gedeelte van de toezegging is waargemaakt.

Let wel, het is een schrijven van/namens de bewindslieden.  De bonden moeten hier nog op reageren.  Het gebodene is voor de bonden, naast hun eigen Inzet de basis om te gaan onderhandelen. Wij zullen natuurlijk voortdurend contact met hen onderhouden.

Een schrijnend voorbeeld van slecht werkgeverschap

Staatssecretaris Teeven heeft tijdens het AO (Algemeen Overleg) van 29 januari 2014 m.b.t. het SBF-dossier de Tweede Kamer toegezegd :  “…..mij in te spannen om dit probleem voor eens en altijd met een redelijk resultaat uit de wereld te helpen”. Ook heeft staatssecretaris Teeven gezegd : “Ik zeg toe dat ik de Kamer vóór 1 april zal laten weten of ik hiervoor een betere oplossing kan vinden”.

Die toezegging kon Teeven niet waarmaken, zo bleek tijdens het AO van 27 maart 2014. Aldaar verkondigde hij : “Ik heb voor het eerst serieuze hoop dat het gaat lukken, dat we er uit gaan komen. Dat zal wellicht niet lukken voor 1 april, zoals toegezegd aan de Kamer. Maar waarschijnlijk wel vóór 15 april.”

Op 7 april hebben wij weer een periodiek vervolgoverleg gehad met de vakbonden sector Rijk. Tot onze verbazing vernamen wij van hen, dat er tot op heden aan de SOR-tafel nog geen enkel concreet inhoudelijk overleg over de SBF-regeling en de compensatie van de lichtingen 2010 en 2011 is geweest. Gelet op het feit dat er nog maar een week over is, staat nu al vast dat ook de tweede toezegging op geen enkele manier kan worden waargemaakt. Daarmee worden duizenden (toekomstige) SBF-ers al te gemakkelijk in de steek gelaten.

Wij hebben onze grote verontwaardiging daarover bij brief van 8 april 2014 kenbaar gemaakt aan minister Blok, die over de materie onderhandelt met de bonden. Want met die toezeggingen heeft Teeven al twee keer een verdergaande bemoeienis van de Kamer kunnen voorkomen. “Een broedende kip moet je niet storen”, zo zei Teeven tijdens het laatste overleg. Zou hij er zelf nu al weer op aan het broeden zijn, hoe hij de Kamer voor de derde keer ten onrechte gerust kan stellen?   Zie brief

Ingebrekestelling bevoegd gezag

Het bevoegd gezag heeft zich in het kader van de bezwarenprocedures rond de tweede aanstelling niet aan de voorgeschreven termijn gehouden, niet op tijd een beslissing op bezwaar genomen. Daarmee worden de betreffende SBF-ers gedupeerd.

Wij vinden die gang van zaken simpelweg onacceptabel. Wij strijden al jaren met faire middelen tegen de bestaande SBF-regeling en opereren daarbij op een transparante manier. Het benutten van een bezwarenprocedure hoort daar ook bij. Zo’n procedure kent spelregels waar partijen zich aan te houden hebben. Dan is het in hoge mate frustrerend dat de werkgever – de bovenliggende partij – zich niet aan de spelregels houdt. Dit is voor ons de reden, om aan minister Opstelten een brief te sturen waarin wij op deze handelwijze jegens ons ingaan. Hij moet weten dat wij deze gang van zaken onacceptabel vinden. Zie brief

De vakbonden en de SBF-groep zitten steeds meer op de zelfde lijn

Net voor de Kerst ontvingen wij het document, waarin de vakbonden hun inzet hebben geformuleerd voor de onderhandelingen over een nieuwe SBF-regeling. Zie hierboven bij “2013-vervolg: 20-12-13 Van bonden”. De vakbonden hebben dit document op 18 december 2013 in het SOR (Sector Overleg Rijk) aangeboden aan minister Blok.

We zijn hier in positieve zin behoorlijk door verrast. Tot aan dit bericht konden we niet eens gissen naar de koers van de bonden. Nu blijkt gelukkig, dat de vakbonden en de SBF-groep steeds meer op één lijn zitten. Dat geeft ons een goed gevoel. Onze waardering hebben we in een mail aan de bondsbestuurders laten blijken.

De vakbondsinzet sluit weliswaar goed aan bij onze eisen, maar natuurlijk zijn we er nog niet. Er volgt nog een onderhandelingsweg (die deze maand van start gaat) met vele obstakels. Maar, gelet op de opstelling van de bonden – ook zij vinden o.a. dat er compensatie moet komen voor de eerste lichtingen – kunnen we hen nu veel gerichter en met overtuiging  ondersteunen. Kunnen we samen meer druk uitoefenen op “Den Haag”. En gloort er toch iets van hoop voor hen die zich nu voelen afgeserveerd en die ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden.

Van onze kant hebben we inmiddels al een duit in het zakje gedaan. Zie hierboven onder “Corsp. 2014: 9-1-14 Schaderapp.”. In het schaderapport hebben we alle vormen van schade die de SBF-ers van de afgelopen jaren tot en met heden hebben opgelopen, benoemd en duidelijk gemaakt dat er hoe dan ook compensatie dient plaats te vinden.

SP steunt ons door dik en dun

We hebben het vast en zeker wel eens vaker gezegd, maar we willen het nu in ieder geval uitdrukkelijk zichtbaar maken : de SP was en is en Nine Kooiman (Kamerlid), Sharon Gesthuizen (Kamerlid) en Michiel van Nispen (fractiemedewerker) waren en zijn onze ogen en oren in Den Haag.  We hebben sinds medio 2011 intensief contact met hen via de mail, via de telefoon en we worden regelmatig uitgenodigd in het gebouw van de Tweede Kamer om weer eens bij te praten. Niet verwonderlijk dat we ons gesteund voelen en gesteund weten. Dat geeft tegelijkertijd een vorm van rust.

In de afgelopen periode zijn we ook steeds meer vertrouwd geraakt met hun werkwijze. De SP wil overal bij betrokken worden en steun geven waar mensen in verdrukking voor hun rechten opkomen. Zij willen mensen die zichzelf en anderen helpen waar nodig ondersteuning geven. Onbaatzuchtig en met de zelfde vastberadenheid en vasthoudendheid als wij.  Wij zijn onze vrienden in Den Haag zeer erkentelijk en willen jullie hun inbreng zeker niet onthouden. Gisteren – 20 nov 2013 – heeft Nine Kooiman een notitie naar Blok en Teeven gestuurd.   Notitie SP

Bonden zeggen afspraak af!

De bonden hebben, wellicht door onze openlijke kritiek op hun handelwijze, een afspraak met ons afgezegd. In verband met de eerste ronde overleg met de ambtenaren van minister Blok op 19 september jl. waren we  overeengekomen om elkaar op 16 september te ontmoeten. Omdat men echter pas later die dag met een gemeenschappelijke insteek voor de onderhandelingen zou kunnen komen, werd het overleg met ons eenzijdig 14 dagen uitgesteld. Met als gevolg dat wij de bonden niet meer hebben kunnen spreken voordat men de onderhandelingen met die ambtenaren inging.  Wij nemen de bonden deze gang van zaken zeer kwalijk en hebben aan onze leden voorgelegd of verder overleg nog wel zinvol wordt geacht. De grote meerderheid vond van wel, alhoewel niemand te spreken was over de wijze waarop wij zijn weggezet. We hebben de bonden laten weten hoe we er over denken. Tevens hebben we een bloemlezing van die reacties gemaakt waarin het open houden van het overleg wordt geadviseerd, maar waaruit tegelijkertijd blijkt hoe de leden over de bonden denken. Tenslotte hebben we minister Blok van een en ander op de hoogte gesteld.

Brief aan bonden

Bloemlezing

Brief aan Blok